Publication: Best Value Assurance Report: Comhairle nan Eilean Siar

September 29, 2022 by Accounts Commission
Publication cover: Best Value Assurance Report: Comhairle nan Eilean Siar

Councillors at Comhairle nan Eilean Siar must provide leadership and clear priorities if the organisation is to improve public services and address significant financial and workforce challenges.

Feumaidh comhairlichean aig Comhairle nan Eilean ceannas agus prìomhachasan soilleir a thoirt seachad ma tha a’ bhuidheann gus piseach a thoirt air seirbheisean poblach agus gus dèiligeadh ri dùbhlain nach beag a thaobh ionmhas is feachd-obrach.

An amendment to the text in paragraph 97, third bullet point, of the report was made on 6 December 2022.

Rinneadh atharrachadh air an teacsa san treas puing-peileir ann am paragraf 97 den aithisg air 6 Dùbhlachd 2022.

Main report - PDF 5.5MB

All files

Videos

Key facts from our report.

A transcript of this video is available to download with the other files on this page.

Prìomh fhiosrachadh bhon aithisg

Tha tar-sgrìobhadh den bhideo ri fhaighinn gus lughdadh a-nuas leis na faidhlichean eile air an duilleig seo.

William Moyes, Chair of the Accounts Commission, talks about the report

A transcript of this video is available to download with the other files on this page.

Tha William Moyes, Cathraiche Coimisean nan Cunntasan, a’ bruidhinn mun aithisg.

Tha tar-sgrìobhadh den bhideo ri fhaighinn gus lughdadh a-nuas leis na faidhlichean eile air an duilleig seo.